SEA Games 31 được tổ chức vào quý II năm 2022 tại Việt Nam

SEA Games 31 được tổ chức vào quý II năm 2022 tại Việt Nam

Cụ thể, ông Trần Đức Phấn cho biết chính phủ đã cho phép lùi thời gian tổ chức đến quý II năm 2022,