Nhật Lê than ế, muốn ăn chè đậu đỏ cầu duyên vào ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau

Nhật Lê than ế, muốn ăn chè đậu đỏ cầu duyên vào ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau

Hết up status buồn bã, cover nhạc thất tình, Nhật Lê lại chia sẻ trạng thái của người thất tình thế